Leiteira

952-1 Leiteira texas 1600 ml

Unidade

953-8 Leiteira texas 550 ml

Unidade

954-5 Leiteira texas 300 ml

Unidade

955-2 Leiteira texas 100 ml

Unidade

956-9 Bule café texas 600 ml

 Unidade

957-6 Açucareiro texas 9 cm 300 ml

Unidade

958-3 Leiteira reta 650 ml

 Unidade

959-0 Leiteira indiana 700 ml

 Unidade